OBEC CHALOUPKY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Chloupky se na svém zasedání dne 23.2.2011 usnesením č. 3, bod 8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Chaloupky zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)      poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)      poplatek z ubytovací kapacity,

e)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

 

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Chaloupky.

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 24 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa                                                                                              100,- Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                       150,- Kč,

c)      za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                        100,- Kč,

d)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu                                                150,-Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla . 

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.

(2)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

Čl. 8

Ohlašovací povinnost

(1)       Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 7 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 24 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 9

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15,-  Kč.

Čl. 10

Splatnost poplatku

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

 

ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 11

Předmět poplatku, poplatník

(1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 12

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ( Viz příloha vyhlášky ).

Čl. 13

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 14

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)       Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 15

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč

b)      za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                5,- Kč

c)      zařízení sloužících pro poskytování prodeje  .                                             10,- Kč

d)      za provádění výkopových prací                                                                      5,- Kč

e)      za umístění stavebního zařízení                                                                    5,-.    Kč

f)       za umístění reklamního zařízení                                                                 50,-    Kč

g)      za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .                      50,-   Kč

h)      za umístění zařízení cirkusů                                                                          5,-     Kč

i)        za umístění skládek                                                                                       5,-    Kč

j)        za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                      2,-    Kč

k)      za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                      5,- Kč

l)        za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                   5,-    Kč

m)    za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                    5,- Kč

n)      za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  5,- Kč

 

(2)       Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a)         vyhrazení trvalého parkovacího místa                                          30,-   Kč/týden,

b)         vyhrazení trvalého parkovacího místa                                        100,- Kč/měsíc,

c)         vyhrazení trvalého parkovacího místa                                     1 000,-   Kč/rok.

Čl. 16

Splatnost poplatku

 

(1)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 15 odst. 1 je splatný:

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 15 odst. 2 je splatný do 3 dnů od počátku trvání parkování.

(3)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

ČÁST V.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 17

Předmět poplatku a poplatník

(1)       Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2)       Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 18

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 5 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 19

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč.

(2)       Paušální částka činí  2 190,- Kč/rok a lůžko.

Čl. 20

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný do 10 dne následujícího měsíce.

(2)  Poplatek placený paušální částkou podle čl. 19 odst. 2 je splatný do 31.března příslušného roku.

(3)  Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

  


 

ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 24

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)       V ohlášení poplatník nebo plátce uvede :

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věc.

b)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(2)       Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3)       Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 25

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 26

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2006  ze dne 8.3.2006.

Čl. 27

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.března 2011.

 

             ...................................                                                       ..........................................

             Marcela Špatenková                                                                Jiří Chvojka

                 místostarosta                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.2.2011

Sejmuto z úřední desky dne:      11.3.2011