OBEC CHALOUPKY

Veřejná vyhláška

č. 2/2014

ze dne.24.9.2014.

 

Zastupitelstvo obce Chaloupky, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona   v y d á v á    jako opatření obecné povahy

Územní plán Chaloupky.

územně plánovací dokumentace je nedílnou součástí této vyhlášky. Závazná část je tvořena textovou částí v rozsahu 29 stran a těmito výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                             měřítko

A1.        Výkres základního členění                                                           1 :   5 000

A2a.       Hlavní výkres                                                                               1 :   5 000

A2b.      Veřejná infrastruktura – koncepce dopravní infrastruktury         1 :   5 000

A2c.       Veřejná infrastruktura – koncepce technické infrastruktury        1 :   5 000

              - vodní hospodářství

A2d.      Veřejná infrastruktura – koncepce technické infrastruktury        1 :   5 000

              - energetika a elektronické komunikace

A3.        Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací               1 :   5 000

 

Ke dni účinnosti této vyhlášky pozbývá účinnosti územní plán obce Chaloupky z r. 2000 vč. změn č. 1 a 2.


Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Chaloupky se usnesením č. 25, bod 10 ze dne 24.září 2014 usneslo vydat územní plán podle platného stavebního zákona. V souladu s platnou legislativou řeší územní plán celé správní území obce Chaloupky, tj. katastrální území Chaloupky v hranicích ke dni 10.4.2014.

Pořizovatelem se na žádost obce stal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, oprávněná osoba pořizovatele Ing. Jitka Valečková.

Územně plánovací dokumentaci zpracovala Ing. arch. Daniela Binderová, ČKA 03 426, v září 2014. Tato dokumentace je nedílnou součástí této vyhlášky a obsahuje závaznou část a odůvodnění vč. odůvodnění zpracovaného pořizovatelem, jehož součástí je i rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.

Odůvodnění územního plánu, které je součástí územně plánovací dokumentace, obsahuje textovou část v rozsahu 62 stran a tyto výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                 měřítko

B1.         Koordinační výkres                                                          1 :   5 000

B2.         Výkres širších vztahů                                                       1 : 50 000

B3.         Výkres předpokládaných záborů půdního fondu             1 :   5 000

 

 

poučení

 

Proti Územnímu plánu Chaloupky vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Účinnost

 

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

 

Jiří Chvojka.                                                              Marcela Špatenková

starosta obce                                                              místostarosta obce