Podrobné hledání s mapou na ŽivéObce.cz

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 422/2006 Sb. - informace o obci (body 1-17),
b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
(bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),
3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).
5. Právni výklad k inventarizaci [pdf]

 

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. 8. Dokumenty
 9. 9. Žádat o informace lze
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. 11. Opravné prostředky
 12. 12. Formuláře
 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. 14. Předpisy
 15. 15. Úhrady za poskytování informací
 16. 16. Licenční smlouvy
 17. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. 18. Informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 19. 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. 20. Informace o zpracovávání osobních údajů
 21. 21. Informace o obecním informačním systému
 22. 22. Informace o územním plánu

_________________________________________________________________________________

1. Oficiální název

Obec Chaloupky

_________________________________________________________________________________

2. Důvod a způsob založení

Obec Chaloupky byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

  Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

_________________________________________________________________________________

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

_________________________________________________________________________________

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Chaloupky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Chaloupky

4.3 Úřední hodiny

Pondělí         7:30 - 17:00h

Úterý             není úřední den

Středa           7:30 - 17:00h

Čtvrtek          není úřední den

Pátek             není úřední den

4.4 Telefonní čísla

tel.: +420 311 572 364

tel.: +420 724 181 081

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.obecchaloupky.cz

4.6 Adresa e-podatelny

ou.chaloupky@obecchaloupky.cz

4.7 Datová schránka

6eyakgs

_________________________________________________________________________________

5. Bankovní spojení (číslo účtu)

Česká Spořitelna, a.s.          číslo účtu: 0364440349 / 0800

_________________________________________________________________________________

6. Identifikační číslo (IČ)

00233315

_________________________________________________________________________________

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec není plátce DPH

_________________________________________________________________________________

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
8.3 Závěrečný účet obce
8.4 Kontrola hospodaření obce
8.5 Invertarizace majetku

_________________________________________________________________________________

9. Žádat o informace lze:

- osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

- telefonicky na čísle tel.: +420 311 572 364

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta

anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně:

- formulář písemné žádosti můžete doručit:

- elektronicky e-mailem: ou.chaloupky@obecchaloupky.cz

- elektronicky datovou schránkou: 6eyakgs

- poštou na adresu:

 

Obecní úřad Chaloupky

 

Chaloupky 171

 

267 62 pošta Komárov

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

_________________________________________________________________________________

10. Příjem žádostí a dalších podání

- osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

- telefonicky na čísle tel.: +420 311 572 364

- elektronicky e-mailem: ou.chaloupky@obecchaloupky.cz

- elektronicky datovou schránkou: 6eyakgs

- poštou na adresu:

 

Obecní úřad Chaloupky

 

Chaloupky 171

 

267 62 pošta Komárov

_________________________________________________________________________________

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

- osobním podáním na Obecním úřadě

- poštou na adresu:

 

Obecní úřad Chaloupky

 

Chaloupky 171

 

267 62 pošta Komárov

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úradem se podávají ve lhutách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případeě stanoví postup odvolatele pri podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

_________________________________________________________________________________

12. Formuláře

_________________________________________________________________________________

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: Portál Ministerstva vnitra ČR.

Další důležité informace získáte zde: Portál veřejné správy.

Další důležité informace včetně konkrétních životních situací naleznete zde: Portál veřejné správy.

_________________________________________________________________________________

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

Nařízení

Předpisy

Řády

_________________________________________________________________________________

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

_________________________________________________________________________________

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

_________________________________________________________________________________

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.


V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0

Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

_________________________________________________________________________________

18. Informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné informace

_________________________________________________________________________________

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík

_________________________________________________________________________________

20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

_________________________________________________________________________________

21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows 7, kancelářským systémem MS Office 2007 a Gordig


Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu

Evidence obyvatel Gordig  
Práce a mzdy Gordig  
Poplatky a daně Gordig  
Účetnictví a rozpočet Gordig  

Prohlášení

Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

_________________________________________________________________________________

22. Informace o územním plánu