Požární řád obce Chaloupky

Zastupitelstvo obce Chaloupky schválilo dne 12.3.2003 na základě zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích a v souladu se zákonem č.133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

                              Článek I.

Předmět a působnost vyhlášky

Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby  vlastnící nemovitost v katastrálním území obce Chaloupky a pro všechny ostatní osoby zdržující se na území obce Chaloupky po dobu neurčitou.Vyhláška stanoví podmínky k zabezpečení :

1.požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

2.požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

3.vodních zdrojů pro hašení požárů

4.ohlašoven požárů

Pro potřeby požární ochrany obec Chaloupky zřídila JSDH Chaloupky, kterou zabezpečuje po hmotné a materiální stránce z rozpočtu obce. Zřizovací listina je nedílnou součástí tohoto požárního řádu.

 

                                       Článek II

Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje :

1.období nepříznivých klimatických podmínek

2.vznik mimořádných událostí

3.topné období

1.    Za období nepříznivých klimatických podmínek se pro účely této vyhlášky považuje období mimořádného sucha. Období mimořádného sucha pro katastrální území obce Chaloupky vyhlašuje na základě dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek po konzultaci s vyššími územně správními celky starosta obce formou nařízení obce. Pro období mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:

bullet

 zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde se může rozšířit

bullet

 zákaz pálení odpadu na volném prostranství

bullet

 zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty s výjímkou vozidel, která zde provádí pracovní činnost

bullet

zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů, přičemž v tomto prostoru je každý povinen strpět zákonná omezení.

2. Za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují hromadné dopravní nehody, bezprostřední nebezpečí úniku hořlavých látek nebo toxických plynů. Pro případ vzniku mimořádné události podle tohoto odstavce se stanoví následující opatření:

bullet

součinnost hasičského záchranného sboru kraje, policie ČR, zdravotní a hygienické služby, jednotky SDH, případně dalších orgánů státní správy, podnikajících fyzických a právnických osob zabezpečuje operační středisko HZS Stč.kraje.

bullet

uvedené složky zabezpečují ochranu osob a majetku před následky havárie podle pokynů operačního střediska HZS Stč.kraje

bullet

každý je povinen strpět omezení a provést nezbytně nutná opatření v souvislosti s ochranou osob a majetku před následky mimořádné události.

3. Za topné období se považuje období od 15. září kalendářního     roku do 31. května roku následujícího. Před zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů s odtahem spalin do komínů povinen zabezpečit provedení kontroly a výmety komínových těles odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění případných závad.

Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření :

bullet

při provozu tepelných zdrojů a při skladování kapalných a plynných paliv musí být dodržovány návody výrobců příslušných technologických zařízení včetně respektování stanovených bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů

bullet

v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení musí být provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru

bullet

odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být ukládán na určená místa a to do nehořlavých uzavíratelných nádob.

 

                                        Článek III

Požární ochrana při akcích s větším počtem osob

Pro účely tohoto nařízení se akcí, které se zúčastní větší počet osob, rozumí shromáždění, kde se předpokládá účast více než 100 osob ve stavebním objektu. K pořádání akcí výše uvedených lze využívat pouze objekty,  které byly k tomuto účelu určeny (kolaudovány), přičemž nesmí být překročen mezní počet osob, na který byla stavba dimenzována. O konání akce je pořadatel povinen informovat obecní úřad a velitele JSDH Chaloupky nejméně deset dnů před jejím zahájením.

bullet

požární hlídka je složena z velitele a nejméně jednoho dalšího člena

bullet

vyšší počet členů požární hlídky závisí na plánovaném počtu účastníků, programu a místě konání akce

bullet

v průběhu akce jsou členové požární hlídky povinni dohlížet na dodržování stanovených preventivních opatření a v případě jejich porušování jsou oprávněni bezprostředně zjednat  nápravu

bullet

členové požární hlídky musí  být v případě vzniku požáru schopni v rámci možností zamezit vzniku paniky, zabezpečit bezpečnou evakuaci osob, znát rozmístění a způsoby použití hasicích přístrojů a být připraveni k součinnosti se zasahující jednotkou požární ochrany.

 Pořadatel akce je povinen:

bullet

předem prověřit účinnost všech požárně technických zařízení, volnou průchodnost únikových cest a funkčnost únikových východů

bullet

s ohledem na druh akce stanovit vlastní preventivní opatření, případně vymezit místa pro kouření

bullet

využívat pyrotechnické a obdobné efekty lze výhradně v součinnosti s odborně způsobilými osobami s výjímkou  běžně dostupné zábavné pyrotechniky.

 

 

Článek IV

Zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů

Obec je povinna pro případ požárního zásahu zřídit a trvale udržovat  v provozu schopném stavu dostatečné zdroje požární vody. Zdroje požární vody v obci Chaloupky jsou :

bullet

 Záskalská nádrž

bullet

Víceúčelová  vodní nádržka Neřežín

bullet

Požární nádrž Chaloupky

bullet

Požární nádrž Ptákov

bullet

Červený potok v osadě Mrtník

U každého zdroje požární vody musí být upraveno čerpací stanoviště označené tabulkou. Vlastníci, správcové a uživatelé zdroje požární vody jsou povinni umožnit přístup ke zdroji požární vody a její využití pro účely požární ochrany. Dočasné vyřazení zdroje požární vody z provozu (například z důvodu opravy) je vlastník, správce nebo uživatel  povinen oznámit operačnímu středisku HZS Stč. kraje.

 

                            Článek V.

                        Ohlašovny požáru

Ohlašovny požáru jsou řádně a viditelně označeny cedulkami s nápisem OHLAŠOVNA POŽÁRU .

Ohlašovny požárů v obci Chaloupky jsou :

Vladimír Pražák                                    Neřežín 38       tel. 11572040

Milan Janda                                  Chaloupky 29                                 311572713

Vladimír Chvojka                         Chaloupky 50                                 311572167

František Charvát                          Chaloupky 32                                 311572640

Ladislav Mudra                             Chaloupky 45                                 311572023

OÚ Chaloupky                               Chaloupky 117                               311572364

Ohlašovny požárů, v případě oznámení požáru, ihned volají tísňovou linku  150 .

 

                                     Článek VI

Závěrečná ustanovení

Porušení ustanovení této vyhlášky je postižitelné pokutou podle zákona č. 133 /1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších  předpisů.

Touto vyhláškou se ruší požární řád obce Chaloupky z roku 1965.

Přílohou této vyhlášky je Požární poplachový plán pro obec Chaloupky a osadu Neřežín  a zřizovací listina Jednotky sboru dodrovolných hasičů obce Chaloupky.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 13.března 2003  z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá v ochraně zdraví a majetku občanů před požárním nebezpečím.

V Chaloupkách dne 12. března 2003

 

Nahoru       Domů       Stáhnout