OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHALOUPKY č.1/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chaloupky

 

Zastupitelstvo obce Chaloupky se na svém zasedání dne 25.2.2015  usnesením č. 3, bod 8 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Chaloupky, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)    Komunální odpad se třídí na složky:

 

a)    Biologické odpady rostlinného a živočišného původu,

b)    Papír,

c)    Plasty včetně PET lahví,

d)    Sklo,

e)    Kovy,

f)     Nebezpečné odpady,

g)    Objemný odpad,

h)    Směsný komunální odpad

 

2)    Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Chaloupky – Ptákov – autobusová zastávka

Chaloupky-Ptákov- křižovatka Kocanda

Chaloupky-Ptákov- za sklenářstvím

Chaloupky-Ptákov- restaurace Ptákorest

Chaloupky-Ptákov-spodní chaty

Chaty Mrtník

Rokle

Chaloupky-před restaurací

Chaloupky- dílny OÚ Chaloupky-(pouze větší kusy kovu)

Neřežín – odstavná plocha

 

3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a)    Biologické odpady, barva hnědá

b)    Papír, barva modrá,

c)    Plasty, PET lahve, barva žlutá

d)    Sklo bílé, barva bílá

e)    Sklo barevné, barva zelená,

f)     Kovy drobné, barva šedivá

g)    Kovy větší – vyřazené korby z T 148

 

4)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a elektroodpadu

 

1)    Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu a elektroodpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

2)    Nebezpečný odpad a elektroodpad lze odevzdávat ve sběrném místě, které je umístěno v garážích OÚ Chaloupky.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)    Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob, například koberce, matrace, nábytek.

2)    Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován svozem traktorem s valníkem 1x za 2 měsíce od dubna do listopadu příslušného kalendářního roku jeho odebíráním  na předem vyhlášených přechodných stanovištích.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, v místním rozhlase a webových stránkách obce.

3)    Objemný odpad lze také odevzdávat průběžně na valník u garáží OÚ Chaloupky.

4)    Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)    typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní valník nebo multikáru, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad ( starosta obce,

       místostarosta obce).

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Chaloupky
č.2/2011 o nakládání s komunálním odpadem..

 

2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2015.

 

                                                                                                      

    ……………….                                                                                  ..……………….    

 František Charvát                                                                                       Jiří Chvojka

      místostarosta                                                                                          starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 2.2.2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 20.2.2015.