Podrobné hledání s mapou na ŽivéObce.cz

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 422/2006 Sb. - informace o obci (body 1-17),
b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
(bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),
3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).
5. Právni výklad k inventarizaci [pdf]

 

 1. 1. Oficiální název
 2. 2. Důvod a způsob založení
 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení
 5. 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. 6. Identifikační čísla (IČ, kód ZUJ, NUTS)
 7. 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. 8. Dokumenty
 9. 9. Žádat o informace lze
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. 11. Opravné prostředky
 12. 12. Formuláře
 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. 14. Předpisy
 15. 15. Úhrady za poskytování informací
 16. 16. Licenční smlouvy
 17. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. 18. Informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 19. 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. 20. Informace o zpracovávání osobních údajů
 21. 21. Informace o obecním informačním systému
 22. 22. Informace o územním plánu

_________________________________________________________________________________

1. Oficiální název

Obec Chaloupky

_________________________________________________________________________________

2. Důvod a způsob založení

Obec Chaloupky byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

  Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

_________________________________________________________________________________

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise. Obec má pro výkon přenesené působnosti uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Hořovice.

_________________________________________________________________________________

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Chaloupky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Chaloupky

4.3 Úřední hodiny

Pondělí         7:30 - 17:00h

Úterý             není úřední den

Středa           7:30 - 17:00h

Čtvrtek          není úřední den

Pátek             není úřední den

4.4 Telefonní čísla

tel.: +420 311 572 364

tel.: +420 724 181 081

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.obecchaloupky.cz

4.6 Adresa e-podatelny

ou.chaloupky@obecchaloupky.cz

4.7 Datová schránka

6eyakgs

_________________________________________________________________________________

5. Bankovní spojení (číslo účtu)

Česká Spořitelna, a.s.          číslo účtu: 0364440349 / 0800

_________________________________________________________________________________

6. Identifikační čísla (IČ, kód ZUJ, NUTS)

IČ: 00233315

Kód ZUJ: 531251

NUTS: CZ0202531251

_________________________________________________________________________________

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec není plátce DPH

_________________________________________________________________________________

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
8.3 Závěrečný účet obce
8.4 Kontrola hospodaření obce
8.5 Invertarizace majetku

_________________________________________________________________________________

9. Žádat o informace lze:

- osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

- telefonicky na čísle tel.: +420 311 572 364

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta

anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně:

- formulář písemné žádosti můžete doručit:

- elektronicky e-mailem: ou.chaloupky@obecchaloupky.cz

- elektronicky datovou schránkou: 6eyakgs

- poštou na adresu:

 

Obecní úřad Chaloupky

 

Chaloupky 117

 

267 62 pošta Komárov

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

_________________________________________________________________________________

10. Příjem žádostí a dalších podání

- osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

- telefonicky na čísle tel.: +420 311 572 364

- elektronicky e-mailem: ou.chaloupky@obecchaloupky.cz

- elektronicky datovou schránkou: 6eyakgs

- poštou na adresu:

 

Obecní úřad Chaloupky

 

Chaloupky 117

 

267 62 pošta Komárov

_________________________________________________________________________________

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

- osobním podáním na Obecním úřadě

- poštou na adresu:

 

Obecní úřad Chaloupky

 

Chaloupky 117

 

267 62 pošta Komárov

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úradem se podávají ve lhutách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případeě stanoví postup odvolatele pri podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

_________________________________________________________________________________

12. Formuláře

_________________________________________________________________________________

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: Portál Ministerstva vnitra ČR.

Další důležité informace získáte zde: Portál veřejné správy.

Další důležité informace včetně konkrétních životních situací naleznete zde: Portál veřejné správy.

_________________________________________________________________________________

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

Nařízení

Předpisy

Řády

_________________________________________________________________________________

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

_________________________________________________________________________________

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

_________________________________________________________________________________

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.


V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0

Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

_________________________________________________________________________________

18. Informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné informace

_________________________________________________________________________________

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík

_________________________________________________________________________________

20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

_________________________________________________________________________________

21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows 7, kancelářským systémem MS Office 2007 a Gordig


Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu

Evidence obyvatel Gordig  
Práce a mzdy Gordig  
Poplatky a daně Gordig  
Účetnictví a rozpočet Gordig  

Prohlášení

Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

_________________________________________________________________________________

22. Informace o územním plánu